fbpx
Μενού Κλείσιμο

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτό το Συμφωνητικό Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (εφεξής “Συμφωνία”) σχετικά με τα προϊόντα της βιβλιοθήκης της SQLEARN για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση «Dolphin Library», το λογισμικό, τα συνδεόμενα με την SQLEARN ψηφιακά προγράμματα και επεκτάσεις-πρόσθετα όπως αναφέρονται παρακάτω (εφεξής “Αδειοδοτούμενα προϊόντα”), τα οποία μεταφορτώνονται νόμιμα και αξιοποιούνται εμπορικά περαιτέρω μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Εταιρείας, καταρτίζεται μεταξύ της SQLEARN E-LEARNING APPLICATIONS S.A., εταιρείας που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, με έδρα επί της οδού Σκουζέ αρ. 6, ΤΚ: 185 36, στον Πειραιά Αττικής (εφεξής «SQLEARN» ή «Αδειοδότης»), και εσάς (“Δικαιούχος”).

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας ΠΡΙΝ αγοράσει και αποκτήσει πρόσβαση στο(α) Αδειοδοτούμενο(α) προϊόν(τα). Κάνοντας κλικ για αποδοχή ή με την ηλεκτρονική υπογραφή του, ο Δικαιούχος συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η εν λόγω έννομη σχέση συνιστά συμφωνία παραχώρησης Άδειας Χρήσης και όχι συμφωνία προς πώληση με μεταβιβαστικό αποτέλεσμα.

 1. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η SQLEARN παραχωρεί δια της παρούσας στον Δικαιούχο τη μη-μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης, για τη διάρκεια που ορίζεται παρακάτω, με σκοπό χρήσης των Αδειοδοτούμενων προϊόντων και τυχόν σχετικών Υπηρεσιών Υποστήριξης αποκλειστικά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Για τις ανάγκες της παρούσας Συμφωνίας, ως “Υπηρεσίες Υποστήριξης” νοούνται οι υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και άλλες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που αναφέρονται στην παρούσα. Στα Αδειοδοτούμενα προϊόντα μπορούν να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά μόνο ο Δικαιούχος από ψηφιακό μέσο που του ανήκει ή στο οποίο έχει αποκλειστική πρόσβαση και, σε περίπτωση που ο Δικαιούχος αποτελεί νομική οντότητα, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι ή οι υπεργολάβοι του Δικαιούχου που έχουν πρόσβαση στον εξοπλισμό στον οποίο έχει επιτραπεί η πρόσβαση στα Αδειοδοτούμενα προϊόντα, και δεν επιτρέπεται η εκτέλεση ή η πρόσβαση σε αυτά με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, μέσω δικτύου, εκτός εάν ο Δικαιούχος έχει λάβει σχετικά άδεια από την SQLEARN σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας. Ο Δικαιούχος δεν επιτρέπεται να δημιουργεί αντίγραφα των Αδειοδοτούμενων προϊόντων με σκοπό την εγκατάσταση ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με την Συμφωνία. Κανένα περαιτέρω δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικαιώματος χρήσης, αναπαραγωγής ή προβολής, εκτός από αυτά που περιγράφονται ειδικά στην Συμφωνία, δεν παραχωρούνται στον Δικαιούχο. Ο Δικαιούχος δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ή να δημιουργεί έργα παράγωγα των Αδειοδοτούμενων προϊόντων ή να δημιουργεί συλλογές ή συλλογικές εργασίες που περιλαμβάνουν τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα. Εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Δικαιούχος δεν δύναται να αναλύσει ψηφιακά τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα για σκοπούς ανταγωνιστικούς της SQLEARN ή των θυγατρικών αυτής, να αποσυναρμολογήσει ή να μεταφράσει με άλλο τρόπο το σύνολο ή μέρος των Αδειοδοτούμενων προϊόντων. Ο Δικαιούχος δεν επιτρέπεται να επιδιώξει ή να συντηρήσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του/των Αδειοδοτούμενου(ων) προϊόντος(των) και άλλου λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστών κατά παράβαση των όρων της Συμφωνίας.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • Περιεχόμενο των Αδειοδοτούμενων προϊόντων. Μια σειρά μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Dolphin Library», αποτελoύμενο από περισσότερους από εβδομήντα (70) τίτλους οι οποίοι απευθύνονται στον ναυτιλιακό κλάδο και ειδικότερα στους ναυτικούς για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών.
 • Τύπος Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη. Τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα θα είναι προσβάσιμα από τους τελικούς χρήστες μέσω μοναδικών αδειών χρήσης, οι οποίες ορίζονται ως οι μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης του τελικού χρήστη για αυτό το συγκεκριμένο μάθημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο δεν δύναται να παραχωρηθεί περαιτέρω ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης είτε ολόκληρου είτε μέρος αυτού, από τον Δικαιούχο πέραν των όρων που περιγράφονται στην Συμφωνία. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω άδεια χρήσης τελικού χρήστη θα θεωρείται ότι έχει ενεργοποιηθεί (και συνεπώς δεν χωρεί υπαναχώρηση) όταν ο χρήστης έχει παρακολουθήσει το μάθημα αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς την τελική αυτοαξιολόγηση, καθώς και όταν ο χρήστης έχει παρακολουθήσει μέρος του μαθήματος χωρίς να το ολοκληρώσει.
 • Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η SQLEARN διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ενημερώνει, να αναβαθμίζει, να προσθέτει ή να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
 • Διάρκεια. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε πλήρη ισχύ και θα ισχύει για συνολική διάρκεια έξι (6) μηνών αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής, η οποία λογίζεται η ημερομηνία (i) αποδοχής από τον Δικαιούχο των όρων και προϋποθέσεων αυτής, (ii) πρόσβασης στο(α) Αδειοδοτούμενα προϊόντα ή (iii) αποδοχής άλλης συμφωνίας που ενσωματώνει την παρούσα Συμφωνία κατόπιν σχετικής αναφοράς. Ανανέωση της παρούσας Συμφωνίας δεν επιτρέπεται. Οποιαδήποτε επόμενη συμφωνία που συνάπτεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας θα θεωρείται ως νέα συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης και όχι ως ανανέωση της παρούσας Συμφωνίας.
 • Καταγγελία. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε από την SQLEARN ένεκα συνδρομής οποιουδήποτε ουσιώδους λόγου και, ιδιαίτερα, για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας κατόπιν κοινοποίησης σχετικής ειδοποίησης προς τον Δικαιούχο. Ενδέχεται να απαιτείται περιοδική ενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης από τον Δικαιούχο για τη συνέχιση της άσκησης του δικαιώματος χρήσης των Αδειοδοτούμενων προϊόντων. Η χρήση των Αδειοδοτούμενων προϊόντων μπορεί να διακοπεί έως ότου ακολουθηθούν τα απαραίτητα βήματα ενεργοποίησης από τον Δικαιούχο. Μετά τη λήξη της παρούσας, ο Δικαιούχος θα στερείται άμεσα και αυτοδίκαια του δικαιώματος πρόσβασης στα Αδειοδοτούμενα προϊόντα και, κατά περίπτωση, θα καλείται να απεγκαταστήσει και να διαγράψει όλα τα αντίγραφα των Αδειοδοτούμενων προϊόντων και να διακόψει τη χρήση τους. Τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της Συμφωνίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.
 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 • Βιομηχανική ιδιοκτησία – Εμπορικά σήματα. Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα εμπορικά σήματα της SQLEARN είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία του αρχικού κατόχου. Ο Δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του, δεσμεύεται να μην καταχωρίσει κανένα από τα εμπορικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο σύμβολο παρόμοιο με αυτά που κατέχει η SQLEARN ως δικά του ενώπιον των αρμόδιων αρχών της περιοχής που λειτουργούν, πράξη που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους μελλοντικούς κατόχους άδειας σχετικά με δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των εν λόγω εμπορικών σημάτων. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση την SQLEARN σε κάθε περίπτωση που αντιληφθεί, ότι παραβιάζεται ή με οποιονδήποτε τρόπο διακυβεύεται η νομιμότητα της χρήσης των συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων.
 • Πνευματική ιδιοκτησία. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα Αδειοδοτούμενα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αντιγράφων, κατά περίπτωση, που έχουν δημιουργηθεί από ή για λογαριασμό του Δικαιούχου, εν όλω ή εν μέρει, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της SQLEARN. Ως εκ τούτου, η SQLEARN είναι καθολικός κύριος των πνευματικών δικαιωμάτων των Αδειοδοτούμενων προϊόντων και τυχόν συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών και όλες τις τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή άλλα παράγωγα έργα των Αδειοδοτούμενων προϊόντων.

Ο Δικαιούχος δεν επιτρέπεται να διατηρεί και να αναπαράγει οποιεσδήποτε σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων που ενδέχεται να εμφανίζονται στα Αδειοδοτούμενα προϊόντα, εν όλω ή εν μέρει. Ο Δικαιούχος δεν επιτρέπεται να διατηρεί αντίγραφα των Αδειοδοτούμενων προϊόντων.

Ο Δικαιούχος συμφωνεί ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα διατηρήσει κανενός είδους δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δεν θα διεκδικήσει τέτοιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των Αδειοδοτούμενων προϊόντων ή οποιουδήποτε από τα συστατικά τους, τα περιεχόμενα, τα θέματα, τα θέματα, τους τίτλους και τα λοιπά ουσιαστικά ή /και τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει ότι οι μεθοδολογίες, οι τεχνικές, οι εκφράσεις, οι ιδέες και οι έννοιες που περιέχονται ή εκφράζονται στα Αδειοδοτούμενα προϊόντα είναι αποκλειστικές πληροφορίες και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά μυστικά της SQLEARN.

Σε περίπτωση που η SQLEARN δημιουργήσει, αναπτύξει ή εκτελέσει νέες θεματικές ενότητες είτε παρόμοιας είτε άλλης φύσης και θέματος όσο η παρούσα Συμφωνία είναι σε ισχύ ή μετά τον τερματισμό/λήξη της με οποιονδήποτε τρόπο, τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα καθώς και τα νέα προϊόντα που αναπτύχθηκαν θα παραμείνουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της SQLEARN, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών μυστικών, των εμπορικών σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Η SQLEARN διατηρεί το δικαίωμα να αναγράφει, σε περίοπτη θέση εντός των υπηρεσιών ή των προϊόντων που παρέχονται σε τρίτους, πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο Δικαιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επίβλεψη, τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης των Αδειοδοτούμενων προϊόντων σύμφωνα με την Συμφωνία και θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση από τον ίδιο ή/και οποιονδήποτε χρήστη των Αδειοδοτούμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της συμμόρφωσης με την εξουσιοδοτημένη χρήση και τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Ο Δικαιούχος βεβαιώνει δια του παρόντος και εγγυάται στην SQLEARN ότι όλα τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα που παραχωρούνται βάσει της Συμφωνίας δεν θα χρησιμοποιούνται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα τα δικαιώματα χρήσης των Αδειοδοτούμενων προϊόντων παραχωρούνται υπό την αναβλητική αίρεση ότι αυτά τα δικαιώματα θα καταπίπτουν άμεσα και αυτοδίκαια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της Συμφωνίας. Η SQLEARN δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του Δικαιούχου σε περίπτωση που δεν ληφθούν οι απαραίτητες ανά περίπτωση εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή εγκρίσεις. Ο Δικαιούχος δεν θα εξάγει ή δεν θα επανεξάγει κανένα από τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και όταν αυτή η εξαγωγή ή επανεξαγωγή απαιτεί άδεια εξαγωγής ή άλλη κρατική έγκριση, χωρίς προηγουμένως να λάβει τέτοια άδεια ή έγκριση από την SQLEARN.

 1. ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι ανεξάρτητα και αποκλειστικά υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει βάσει της Συμφωνίας. Κανένα μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνο με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Κανένα μέρος δεν είναι ούτε θεωρείται αντιπρόσωπος του άλλου μέρους.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SQLEARN ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SQLEARN ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΠΑΣΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΔΕΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΖΗΜΙΑ Η ΟΧΙ.

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΙ ΠΑΣΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΤΗΣ SQLEARN.

Τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα είναι μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προορίζονται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική κρίση ή την ανάγκη διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων και δοκιμών αληθινής προσομοίωσης για την ασφάλεια, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο Δικαιούχος και οι τυχόν λοιποί χρήστες των Αδειοδοτούμενων προϊόντων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών.

Η SQLEARN δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο των Αδειοδοτούμενων προϊόντων θα πρέπει να παράγει οποιοδήποτε είδος συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε μελλοντική απόδοση, εκτέλεση, ενέργεια ή παράλειψη του Δικαιούχου, του οποίου η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια, καθυστέρηση ή βλάβη στο μέλλον.

Η καθοδήγηση που παρέχεται για τη χρήση των Αδειοδοτούμενων προϊόντων δεν υποκαθιστά τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Δεν προορίζεται ούτε επιβάλλει νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις σε κανένα μέρος. Εκδίδεται για σκοπούς καθοδήγησης για την περιγραφή των μεθόδων βέλτιστης πρακτικής για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο εκάστοτε Δικαιούχος δύναται να υιοθετήσει εναλλακτικές προσεγγίσεις σε περίπτωση που οι προσεγγίσεις αυτές πληρούν αποτελεσματικότερα τις νομικές υποχρεώσεις.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά στην παρούσα, η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή τροποποίηση που υπογράφεται από τα μέρη και καμία άλλη πράξη, έγγραφο, χρήση ή έθιμο δεν θεωρείται ότι τροποποιεί την Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των Αδειοδοτούμενων προϊόντων εκ μέρους του Δικαιούχου. Η Συμφωνία θα διέπεται, θα ερμηνεύεται και θα επιβάλλεται σύμφωνα με τους ουσιαστικούς νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων ή η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, και θα θεωρείται η επίσημη σύμβαση μεταξύ των μερών. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα της Συμφωνίας θα είναι το εξουσιοδοτημένο κείμενο για όλους τους σκοπούς, παρά τις μεταφράσεις ή ερμηνείες της Συμφωνίας σε άλλες γλώσσες. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ένα αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή μέρος αυτής δεν είναι εκτελεστή, αυτή η διάταξη θα εφαρμοστεί στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό και το υπόλοιπο τμήμα της Συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι όροι του άρθρου αυτού δεν εμποδίζουν ή περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των μερών να επιδιώξουν δικαστικά ή εξώδικα τις νόμιμες απαιτήσεις τους με οποιονδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Ορισμοί: Ως εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων νοείται από τις 25 Μαΐου 2018, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τους νόμους του κράτους μέλους που καθορίζουν τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων που ισχύει για την Επεξεργασία δεδομένων που υφίσταται.Καθένας από τους όρους Υπεύθυνος επεξεργασίας, Δεδομένα, Υποκείμενο, Προσωπικά Δεδομένα, Επεξεργασία, Εκτελών την επεξεργασία και Παραβίαση προσωπικών δεδομένων θα έχει την ίδια έννοια όπως στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.Εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό κάποιου άλλου σημαίνει οποιονδήποτε ο Εκτελών την επεξεργασία SQLEARN ή από οποιονδήποτε άλλο η SQLEARN έχει προς τούτο ειδικά εξουσιοδοτήσει, λαμβάνει και επεξεργάζεται για λογαριασμό της SQLEARN Προσωπικά Δεδομένα για τον αποκλειστικό σκοπό  στο πλαίσιο της παρούσας επεξεργασίας και διέπεται από την Συμφωνία και τους όρους τυχόν γραπτής σύμβασης υπεργολαβίας, εάν ισχύει.
 • Εμπιστευτικότητα δεδομένων. Ο Δικαιούχος, στον μέτρο που τον αφορά, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι την παράλληλη ευθύνη παρακολούθησης της επεξεργασίας των Προσωπικών του Δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσβασης του Δικαιούχου στα Αδειοδοτημένου Προϊόντα, και ως εκ τούτου, θα είναι από κοινού με την SQLEARN υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, (i) της μεταφοράς Προσωπικών Δεδομένων, (ii) των πληροφοριών των υποκειμένων των δεδομένων και (iii) των δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίησης και διαγραφής των υποκειμένων των δεδομένων. Η SQLEARN, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, θα συλλέγει, θα αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών.
 • Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων. Προκειμένου η SQLEARN να είναι σε θέση να παράσχει πρόσβαση και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα, ο Δικαιούχος ορίζει την SQLEARN ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας και συμφωνεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από τον αυτόν μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν, να προσπελαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία βρίσκονται η SQLEARN ή οι θυγατρικές ή υπεργολάβοι της. Η SQLEARN θα διασφαλίσει ότι οι ίδιες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που ορίζονται στην Συμφωνία θα επιβληθούν στους Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της μέσω σύμβασης ή/και των τυπικών συμβατικών ρητρών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τέτοιο τρόπο ώστε η Επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων.
 • Υποχρεώσεις της SQLEARN. H SQLEARN ως Εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει:

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας, ανάλογα με το τι παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τα συμφέροντα του Δικαιούχου, να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την Συμφωνία και τις γραπτές οδηγίες του Δικαιούχου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα συνάδουν με αυτή η συμφωνία,

Να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα δεσμεύονται από τις κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας,

Να παρέχει στον Δικαιούχο ενημέρωση σχετικά με την συμμόρφωση στις υποχρεώσεις της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με τις ενότητες 32 έως 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Επεξεργασίας όπως περιγράφεται στην Συμφωνία. Εάν η SQLEARN έχει λόγους να πιστεύει ότι έχει συμβεί Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν τον Δικαιούχο, υποχρεούται (i) να ειδοποιήσει τον Δικαιούχο για την Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων αμέσως αφού λάβει γνώση και (ii) να παράσχει στον Δικαιούχο όλες τις σχετικές και διαθέσιμες πληροφορίες που επιτρέπουν στον τελευταίο να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις ειδοποίησης που τον βαρύνουν ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής,

Να παρέχει στον Δικαιούχο όλα τα απαραίτητα και πρόσφορα μέσα και πληροφορίες ώστε να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει της κείμενης Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων με τρόπο που να συνάδει με τη χρήση των Αδειοδοτημένων προϊόντων της SQLEARN και του ρόλου της SQLEARN ως Εκτελούντα την επεξεργασία.

Να θέτει στη διάθεση του Δικαιούχου όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η SQLEARN που απαιτούνται για την απόδειξη της συμμόρφωσης της με τις υποχρεώσεις του, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και αντικατοπτρίζεται σε αυτήν την ενότητα και, σε περίπτωση που η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων δεν μπορεί να αποδειχθεί μέσω της κατάλληλης τεκμηρίωσης που παρέχεται από την SQLEARN, να προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα. Ο Δικαιούχος καλείται να ειδοποιεί εγγράφως τη SQLEARN για οποιονδήποτε τέτοιο έλεγχο τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα, αναφέροντας το εύρος του ελέγχου, το οποίο θα περιορίζεται στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης της στην κείμενη νομοθεσία και μόνο όταν η τεκμηρίωση που παρέχεται από την SQLEARN δεν αποδεικνύει τη συμμόρφωση. Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται από ανεξάρτητο ελεγκτή που επιλέγεται από τον Δικαιούχο με κόστος του τελευταίου και θα διενεργείται όχι περισσότερο από μία φορά κάθε δώδεκα (12) μήνες.

Να διατηρεί λίστα με όλα τα τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Δικαιούχου και να ενημερώνει τον Δικαιούχο για τυχόν επιδιωκόμενες αλλαγές σχετικά με την προσθήκη ή την αντικατάσταση τους, δίνοντας έτσι στον Δικαιούχο να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης. Ο Δικαιούχος θα ειδοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα προτού η SQLEARN τυχόν εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε τρίτο να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο Δικαιούχος μπορεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση να αντιταχθεί στην εξουσιοδότηση αυτή εάν αποδείξει ότι έχει σχετικό έννομο συμφέρον και οφείλει ειδοποιήσει άμεσα γραπτώς την SQLEARN. Ελλείψει αντιρρήσεων από τον Δικαιούχο θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τον διορισμό του τρίτου για τον σκοπό αυτό.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
 • Δελτία παραγγελίας (ΔΠ). Οι όροι και προϋποθέσεις αγοράς μέσω ΔΠ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τροποποιούν τους όρους που προβλέπονται στην Συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Συμφωνίας.
 • Ανωτέρα βία. Ούτε ο Δικαιούχος ούτε η SQLEARN φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας που προκύπτει από (i) περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία που διέπει την παρούσα Συμφωνία και τα δικαστήρια αυτής της δικαιοδοσίας και (ii) τις ακόλουθες αιτίες : απεργίες (είτε έχουν προαναγγελθεί είτε όχι), πόλεμος (δηλωθείς ή όχι), ταραχές, κυβερνητικές ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες, πράξεις του Θεού (πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός κ.λπ.).
 • Μερική ακυρότητα. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρος ως παράνομο ή αντίθετος στα χρηστά ήθη από οποιαδήποτε αιτία, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν δεσμευτικές με το ίδιο αποτέλεσμα όπως εάν ο μη έγκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός όρος είχε αρχικά διαγραφεί.
 • Εκχώρηση. Ο Δικαιούχος δεν δύναται να εκχωρήσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσει οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα, οφέλη, και υποχρεώσεις που απορρέουν βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή να παραχωρήσει περαιτέρω την χρήση των Αδειοδοτούμενων προϊόντων σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της SQLEARN. Τυχόν επιτρεπτή εκχώρηση αδειών χρήσης σε άλλη χώρα ενδέχεται να υπόκειται σε αναπροσαρμογή της τιμής, καθώς οι τιμές είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα ή περιοχή. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική και θα ισχύει προς όφελος της SQLEARN και σε βάρος όλων. Η SQLEARN μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλον τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν ή/και με άλλο τρόπο να αναθέσει με υπεργολαβία οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς τη συγκατάθεση του Δικαιούχου.
 • Παραίτηση. Καμία παραίτηση, τροποποίηση ή ακύρωση οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα είναι δεσμευτική εκτός εάν γίνει με γραπτή δήλωση που υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Η παράλειψη ενός συμβαλλόμενου μέρους να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης της Συμφωνίας δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο το δικαίωμά του σε μεταγενέστερο χρόνο να αξιώσει την εκπλήρωση της διάταξης αυτής και η συμπεριφορά του δεν συνιστά παραίτηση δικαιώματος.
 • Έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας και για εύλογο χρονικό διάστημα, ο Δικαιούχος θα δημιουργήσει και θα τηρεί ακριβή αρχεία πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Αδειοδοτούμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της λίστας και της τοποθεσίας πρόσβασης και χρήσης αυτών. Η SQLEARN θα έχει το δικαίωμα – ανά πάσα στιγμή, με δικά της έξοδα και υπό εύλογες συνθήκες χρόνου και τόπου – να ελέγχει και να αντιγράφει αυτά τα αρχεία ή/και τη χρήση από τον Δικαιούχο. Ο Δικαιούχος εξουσιοδοτεί επίσης την SQLEARN να επαληθεύει τη συμμόρφωση του με τους όρους της Συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, η SQLEARN μπορεί να διενεργεί έλεγχο στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου (ως τέτοιες νοούνται οι εγκαταστάσεις ή το hardware όπου τα Αδειοδοτούμενα προïόντα είναι εγκατεστημένα για χρήση από τον Δικαιούχο) κατά τις εργάσιμες ώρες, με τρόπο που κατά το δυνατόν δεν θίγει την απόλαυση των υπηρεσιών από τον Δικαιούχο. Η SQLEARN μπορεί να απαιτήσει από τον Δικαιούχο να της παράσχει, ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που η SQLEARN δεσμεύει για τη διενέργεια τέτοιας επαλήθευσης, πρόσβαση μηχανήματος, αντίγραφα εξόδων εργαλείων συστήματος ή άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες πληροφορίες συστήματος ανάλογα με την περίπτωση και να επιτρέψει εγγραφές σχετικά με την εκτέλεση όλων των κατάλληλων εργαλείων που διενεργούν έλεγχο. Εάν ο έλεγχος αποκαλύψει μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Αδειοδοτούμενων προϊόντων, ο Δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλει άμεσα στην SQLEARN οποιοδήποτε ποσό οφείλεται ως αποτέλεσμα αυτής της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης στην τότε τρέχουσα τιμή καταλόγου των Αδειοδοτούμενων προϊόντων. Εάν αυτή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αναλογεί σε πέντε τοις εκατό (5%) ή μεγαλύτερη του κόστους της εξουσιοδοτημένης χρήσης του Δικαιούχου σε σχέση με τα ισχύοντα Αδειοδοτημένα προϊόντα, τότε, εκτός από την πληρωμή των ισχυουσών χρεώσεων από τον Δικαιούχο, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την SQLEARN για το κόστος διενέργειας του ελέγχου. Με την επίκληση των δικαιωμάτων και των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, η SQLEARN δεν παραιτείται από το δικαίωμά της να επιβάλει την Συμφωνία ή να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία με οποιοδήποτε άλλο μέσο που επιτρέπεται από το νόμο.
 • Εξαγωγή προϊόντος σε άλλη χώρα. Η εξαγωγή από και προς τον Δικαιούχο των Αδειοδοτούμενων προϊόντων υπόκειται στους εκάστοτε εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς όλων των εμπλεκομένων χωρών για τις εξαγωγές και τις επανεξαγωγές. Ο Δικαιούχος που θα εξάγει ή επανεξάγει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, Αδειοδοτούμενα προϊόντα, όταν αυτή η εξαγωγή ή επανεξαγωγή απαιτεί άδεια εξαγωγής ή άλλη κρατική έγκριση, υποχρεούται να έχει λάβει προηγουμένως τέτοια σχετική άδεια ή έγκριση. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος παραβιάζει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες διατάξεις, η SQLEARN μπορεί να καταγγείλει άμεσα και αυτοδίκαια την Συμφωνία και όλες τις άδειες χρήσης βάσει της παρούσας κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τον Δικαιούχο.
 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συμφωνίας και οι όροι που ενσωματώνονται στο παρόν με γραπτή παραπομπή (συμπεριλαμβανομένων των όρων που αναφέρονται στον ιστότοπο της SQLEARN) αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες προτάσεις, συμφωνίες, παραστάσεις, εντολές αγοράς και επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές. Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση όλων των όρων του παρόντος και συμφωνεί ότι δεσμεύεται και συμμορφώνεται με αυτούς και δεν έχει βασιστεί στη μελλοντική διαθεσιμότητα λειτουργιών ή ενημερώσεων προϊόντος σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν για τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας δεν έχουν καμία ισχύ ή αποτέλεσμα σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση βασίζεται στη χρήση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της SQLEARN εκτός του πεδίου εφαρμογής των αδειών που χορηγούνται ρητά στο παρόν. Ο Δικαιούχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα Αδειοδοτούμενα προϊόντα, ανεξάρτητα από τη συμφωνία βάσει της οποίας παραχωρήθηκε η χρήση τους αρχικά, θα υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας.

Γλώσσα. Η παρούσα Συμφωνία συντάσσεται στα ελληνικά και μπορεί να παρέχεται, μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, σε γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία ή ασυνέπεια στη σημασία ή την ερμηνεία μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και αυτής της άλλης γλωσσικής έκδοσης, η έκδοση στην ελληνική γλώσσα θα υπερισχύει και θα είναι η μόνη δεσμευτική και εκτελεστή έκδοση της παρούσας Συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η μητρική γλώσσα του Δικαιούχου είναι η ελληνική.