Επαναπιστοποιηση ασφαλιστών, Τομείς Α και Β

Προετοιμασία για την πιστοποίηση ασφαλιστικού πράκτορα